Fotograf

Jiří Pavlovec

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) podnikající fyzická osoba Pavlovec Jiří, IČ: 65095618, (dále jen „fotograf“), která NENÍ plátce DPH upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy nebo dohody o poskytování fotografických služeb (dále jen „smlouva“) uzavírané mezi fotografem a objednatelem (dále také jako „klient“). Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy uzavřené mezi fotografem a klientem. Na tyto obchodní podmínky je klient dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Uzavřením smlouvy klient dále souhlasí s tím, že se tyto podmínky stávají nedílnou součástí uzavřené smlouvy. Veškeré smluvní vztahy mezi fotografem a klientem se řídí právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami ustanoveními občanského zákoníku vztahující se na podnikatele.

OBJEDNÁNÍ TERMÍNU 
Termín si, prosím, rezervujte emailem nebo telefonicky. 
Uveďte prosím o jaké focení máte zájem, kolik lidí se bude fotit. Objednací doba se vyvíjí od momentální obsazenosti a může se lišit. 
V případě nepříznivého počasí se venkovní focení přesouvá. 
V případě vaší nemoci nebo mojí, se focení přesouvá. 

REALIZACE FOTOGRAFOVÁNÍ 
Fotografování venku probíhá v okolí Ústí nad Labem a jeho okolí 
Po vzájemné dohodě je možné domluvit jinou lokalitu. 
V rámci okolí Ústí nad Labem do 30km není počítána doprava, pak je účtováno cestovné 8,-/km tam i zpět. 
 Doba fotografování se liší od typu focení, průměrně však 1,5 hodiny. 
V případě zpoždění z Vaší strany o více než 20 minut bez předchozí omluvy, odcházím a focení bez náhrady ruším.

ZRUŠENÍ REZERVACE TERMÍNU 
Pokud se na domluvené focení nemůžete z jakéhokoliv důvodu dostavit a budete požadovat jeho zrušení nebo náhradní termín, je vaší povinností oznámit mi to telefonicky nebo e-mailem s dostatečným časovým předstihem. 

PLATBA 
ČÁSTKA NA FOCENÍ JE SPLATNÁ IHNED PO FOCENÍ.
Platba je možná v hotovosti, případně na účet po focení. 
Náhledovou galerii posílám do 7 dnů ode dne focení, po uhrazení částky za focení.
 Cena za každou další fotografii na rámec balíčku je 200,-/ks.

VÝBĚR FOTOGRAFIÍ A DODACÍ LHŮTY 
Z fotografování je udělán předvýběr, který zasílám formou webové galerie, ve které si vybíráte fotografie k finální úpravě. 
Náhledové fotografie jsou opatřeny vodoznakem a jsou v malém rozlišení. Tyto náhledové fotografie JE ZAKÁZÁNO podle autorského 
zákona č. 121/2000 sb., jakkoliv šířit a používat, bez písemného souhlasu fotografa. 
Náhledovou galerii posílám do 7 dnů ode dne focení. 
Doba dodání finálních fotografií je 4-6 týdnů od zaslání výběru fotografií případně od data připsání platby na účet, nikoli ode dne fotografování. 
Finální fotografie jsou nahrány do webové galerie, která je opatřena heslem. 
Z finální webové galerie je možné fotografie stáhnout v plném rozlišení a případně poslat rovnou na tisk. 

ZPRACOVÁNÍ FOTOGRAFIÍ 
Formát fotografií zpracované fotografie budou dodány v rozsahu zvoleného fotobalíčku ve formátu JPG a v poměru stran 2:3 v plném možném rozlišení (vhodné pro velkoformátový tisk). 
NEUPRAVENÉ FOTOGRAFIE NEPOSKYTUJI. 

ÚPRAVA FOTOGRAFIÍ/RETUŠE 
U fotografií se v rámci ceny provádí základní úpravy: ořez, vyvážení expozice, kontrast, jas, úprava barev, odstranění viditelných vad jako jsou pupínky, malé modřinky, škrábance. 
U novorozenců se odstraňuje novorozenecká vyrážka. Typická odlupující se novorozenecká kůže se neodstraňuje, je to charakteristický znak novorozenců. 
Tetování, špinavé boty, odrostlé vlasy, oloupaný lak na nehtech, nedokonalý make-up a změna tělesných proporcí není součást základních retuší. Prosím připravte se na focení tak, aby vás tyto věci na fotkách nemrzely.  Je možné po dohodě se mnou tyto vady odstranit, pokud to jde a je to v mých grafických a časových možnostech. Cena za nestandardní retuš (grafickou práci) 500,- /hodina. Nespokojenost s vlastním vzhledem není důvodem  
k reklamaci fotografií. 
Nesouhlas s fotografickým stylem a autorským pojetím fotografa není také důvodem k reklamaci zakázky. 
Seznamte se, prosím, pečlivě s mým portfoliem a stylem úprav a barevným podáním. 

ARCHIVACE FOTOGRAFIÍ 
Všechny neupravené fotografie (raw formáty) archivuji po dobu 1 měsíce od odevzdání zakázky, poté data odstraňuji v souladu s nařízením EU 2016/679 o ochraně fyzických osob (tzv. GDPR). Pokud chcete zakázku reklamovat, musíte tak učinit do této doby. Odevzdané fotografie (JPG formáty) archivuji 
po dobu jednoho roku, v případě svatebních zakázek půl roku od odevzdání. Pokud dojde během této doby ke ztrátě, fotografie je možné opakovaně nahrát do galerie. 

SOUHLAS S POSKYTNUTÍM FOTOGRAFIÍ 
Všechny zveřejněné fotografie v portfoliu, na sociálních sítích nebo na svých webových stránkách disponují souhlasem daných osob. Pokud si klient souhlas rozmyslí, má právo ho písemně odvolat. 

AUTORSKÁ PRÁVA 
Všechny fotografie jsou předmětem autorského práva a majetkem fotografa a nesmí být použity pro jakýkoli komerční účel, propagaci či prodej třetí straně bez písemného souhlasu autora. Fotografované osoby mohou používat fotografie pro svou nekomerční osobní prezentaci. 

GDPR

Správcem osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) je Pavlovec Jiří, IČ:65095618,  (dále jen „správce“).
Předmětem podnikání správce je poskytování fotografických služeb, v rámci nichž dochází i ke zpracování osobních údajů klientů správce (dále také jako „subjektů údajů“).
právce není povinen mít ustanoveného pověřence pro ochranu osobních ve smyslu GDPR nařízení.​Kategorie osobních údajů a účel zpracování
Osobní údaje klientů jsou zpracovávány v následujícím rozsahu:
 
identifikační údaje: jméno, příjmení
kontaktní údaje: dodací adresa, telefon, e-mail
další údaje: číslo bankovního účtu, fotografie
 
Osobní údaje klientů jsou zpracovávány za účelem vedení smluvního vztahu a plnění závazků z něj vyplývajících. Osobní údaje jsou dále zpracovávány za účelem plnění zákonných povinností zejména daňových povinností či povinností vůči kontrolním úřadům.
Osobní údaje jsou rovněž zpracovávány na základě oprávněného zájmu správce, zejména v souvislosti s vyřizováním dotazů, stížností, požadavků či reklamací subjektů údajů.
Zpracování osobních údajů klientů (fotografií) za účelem jejich zveřejnění na webových stránkách správce na adrese www.pavlovecjiriphoto.cz, sociálních sítích správce na adrese ................... a/nebo portfoliu správce s úmyslem propagovat činnost správce je možné pouze na základě výslovného souhlasu klienta.
Zdroje osobních údajů
Správce zpracovává osobní údaje, které získal přímo od svých klientů na základě uzavřených smluv, popř. v rámci udělení výslovného souhlasu.
Příjemci osobních údajů

Správce může osobní údaje klientů v odůvodněných případech a pouze v nezbytném rozsahu předávat následujícím kategoriím příjemců (popř. zpracovatelů):
– dodavatelské společnosti
– poskytovatelé platebních brán
– poskytovatelé IT služeb
– poskytovatelé tiskových služeb
Osobní údaje klientů nebudou předávány třetím osobám se sídlem mimo Evropskou unii.
Práva subjektů údajů
Fyzická osoba, která je subjektem údajů, má právo na:
– přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
– opravu nesprávných osobních údajů dle čl. 16 GDPR,
– výmaz svých osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
– vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
– omezené zpracování dle čl. 18 GDPR,
– přenositelnost údajů v rozsahu stanoveném platnými právními předpisy dle čl. 20 GDPR,
– podat stížnost u správce či Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domnívá, že byla její práva na ochranu osobních údajů porušena.
V případě jakýchkoli dotazů mohou klienti kontaktovat správce emailem na adrese info@pavlovecjiriphoto.cz či telefonicky na tel. čísle +420730548776.

Doba zpracování
Osobní údaje klientů budou správcem zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu uplatňování jakéhokoli nároku ze smlouvy vyplývajícího. Po uplynutí této doby správce osobní údaje klientů zlikviduje, ledaže bude oprávněn nebo povinen tyto údaje zpracovávat na základě jiného právního titulu.
Osobní údaje mohou být správcem zpracovávány také po dobu vedení případných soudních sporů.
Osobní údaje, které správce zpracovává na základě souhlasu klientů, jsou u správce uloženy nejdéle po dobu, na kterou mu byl souhlas s takovým zpracováním udělen, tj. po dobu pěti let od udělení souhlasu, nebo do odvolání souhlasu, bude-li souhlas odvolán ještě před uplynutím této doby.
Neupravené fotografie (raw formáty) se archivují po dobu 1 měsíce od dodání zakázky subjektu údajů, poté budou data správcem odstraněna. Upravené fotografie dodané subjektu údajů v elektronické verzi archivuje správce po dobu jednoho roku od jejich dodání.
Pomine-li účel zpracování, budou veškerá data subjektů údajů sloužící k danému účelu vymazána.
Zabezpečení osobních údajů
Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

V Ústí nad Labem dne 1.1.2023

Rozcestník

O mně

Jmenu ji se Jirka Pavlovec. Jsem fotograf tělem i duší. Miluji svou práci a rád dělám svými fotografiemi radost ostatním. 

Více

ja na knobložce.jpeg

Proč mě?

Mou předností je profesionalita, přátelský přístup a především kvalitní fotografie.

Portfólio

mockup-gb2bf69134_1920.jpg

Služby

Nabízím různé balíčky služeb. V případě nestandartních požadavků jsem schopen Vám učinit nabídku.

CENÍK